ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „Телекабел МК” ЕООД

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да актуализирате и управлявате вашата информация.

Последна редакция на 15 януари 2022 г.

„Телекабел МК” ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги и осъществяване на други, свързани с това дейности.

Настоящата Политика се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.telekabel.bg.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от Телекабел МК, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа или мобилно приложение; или участвате в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Телекабел МК и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи; или ползвате или желаете да ползвате устройство по договор за изплащане с Телекабел МК.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

“Телекабел МК” ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112622228, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Телекабел МК е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

Телекабел МК е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано №17 или на имейл: office@telekabel.bg

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в Телекабел МК на следните координати за връзка: мейл: office@telekabel.bg; тел. + 35934919222

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания Телекабел МК обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставяни от клиента данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Телекабел МК и клиента:

Б) Данни, изготвени и генерирани от Телекабел МК в процеса на предоставяне на услугите:

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за електронни съобщителни услуги или договора за разсрочено плащане на устройства.

Телекабел МК обработва данните на клиентите си за следните цели:

Б) В изпълнение на свои законови задължения, Телекабел МК обработва данните Ви за следните цели:

В) Телекабел МК обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

Г) Телекабел МК обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Телекабел МК – обработват личните Ви данни от името на Телекабел МК или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

3.2. Други администратори на лични данни, на които Телекабел МК предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Телекабел МК предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Оператори от домейна на преносимостта – при осъществяване процеса по преносимост на номера.

Цесионери – страна по договори за цесия, с които Телекабел МК прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;

3.3. Съвместни администратори на лични данни, които съвместно с Телекабел МК определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни

Кредитни агенции – по време на извършване на кредитна оценка, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложено плащане/лизинг;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от Телекабел МК за срок от 6 месеца.

Телекабел МК може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Запис на глас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора;

Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Телекабел МК и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Телекабел МК информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Телекабел МК в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

5.6. да възразите пред Телекабел МК по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Телекабел МК ще прекрати обработването им за посочената цел.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Телекабел МК ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Телекабел МК.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление във всеки един магазин на Телекабел МК или да отправите желанието си чрез обаждане на телефон *3434 или 034/919 999

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Телекабел МК и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на Телекабел МК.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността Телекабел МК да сключи договор с Вас:

Политика за „бисквитките“

Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies)

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

- Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

- Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

- Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта

Линкове

Сайт или приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.