ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  в „Телекабел МК” ЕООД


  „Телекабел МК” ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги и осъществяване на други, свързани с това дейности.

  Настоящата Политика се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

  Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.telekabel.bg.

  Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от Телекабел МК, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа или мобилно приложение; или участвате в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Телекабел МК и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи; или ползвате или желаете да ползвате устройство по договор за изплащане с Телекабел МК.

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

  “Телекабел МК” ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112622228, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

  Телекабел МК е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

  Телекабел МК е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

  Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

  гр. Пазарджик 4400, ул. “Сан Стефано” No 17

  или на имейл: office@telekabel.bg

  По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в Телекабел МК на следните координати за връзка: 

  имейл: office@telekabel.bg; тел. + 35934919222

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

  2.1. В зависимост от конкретните цели и основания Телекабел МК обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

  А) Предоставяни от клиента данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Телекабел МК и клиента:

  • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Телекабел МК;
  • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
  • данни, събирани при плащане, направено към Телекабел МК – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на Телекабел МК;
  • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията;
  • данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на Телекабел МК;
  • данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Телекабел МК и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи;
  • информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните продукти, услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме.

  Б) Данни, изготвени и генерирани от Телекабел МК в процеса на предоставяне на услугите:

  • номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
  • трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност – номер на викащ и на викан краен потребител, идентификационен номер на устройството, номер на карта за електронно разплащане, начало и край на повикването, обем на пренесените данни, вид на предоставяна услуга, точки на взаимно свързване, данни за вида на връзката или зоните – часови и териториални, необходими за определяне стойността на услугата; местоположение на потребител на услуга;
  • данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност – вид на използваната услуга, общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки; стойност на ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;
  • данни за местоположението – данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на крайното устройство;
  • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, неговия MAC адрес, използваната операционна система, IP адрес;
  • гласов запис на телефонните разговори с оператор на номер 919999 във връзка с искания за изменения или допълнения по договора за услуги, заявяване на повреди, получаване на информация и съдействие във връзка с ползваната услуга;
  • гласов запис на телефонните разговори, инициирани от наш оператор от контактен център при предлагане на услуги;
  • видеозапис при посещение в магазините и/или офиси на Телекабел МК, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на служителите и посетителите в търговските обекти на Телекабел МК;
  • видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Телекабел МК и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи;
  • IP адрес при посещение на уебсайта ни, платформата за онлайн обслужване, както и при ползване на интернет услуги;
  • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
  • данни във връзка с предявена рекламация по отношение на закупено от Телекабел МК крайно електронно съобщително устройство;
  • данни за предпочитаните от Вас услуги.

  2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

  А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за електронни съобщителни услуги или договора за разсрочено плащане на устройства.

  Телекабел МК обработва данните на клиентите си за следните цели:

  • Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление; разяснения за ползваните услуги и абонаментните планове, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обект, телефонен номер за обслужване на клиенти, онлайн платформа, продажба от разстояние, обекти и телефонни оператори на контактни центрове, представители и дистрибутори на услуги, електронна форма за контакт;
  • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
  • Кредитна оценка чрез първоначален и последващ анализ, оценка и прогнозиране на платежното поведение и на кредитния риск, анализ на клиентска платежна история, проверка валидността на данни, при сключване на договори за електронни съобщителни услуги, или при закупуване на устройство;
  • Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание за изменение на тарифен план, активиране на допълнителни услуги, промяна в максималната граница на потребление;
  • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и Телекабел МК от нетипичен трафик и шокови сметки, (измами и злоупотреби от трети лица) – текуща сметка; оставащи включени услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги;
  • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка;
  • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
  • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до платформите за електронно обслужване на електронни фактури, детайлизирани справки. Активиране/деактивиране на пренасочвания; ограничения на повиквания. Възстановяване на достъп до различни приложения;
  • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми – на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата. Възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;
  • Преносимост на номерата – Проверка на заявления за пренасяне на номер. Въвеждане/корекция на заявления преносимост;
  • Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми;
  • Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;
  • Гаранционно и сервизно обслужване на устройства;
  • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
  • Осигуряване защита и сигурност на мрежата на Телекабел МК;

  Б) В изпълнение на свои законови задължения, Телекабел МК обработва данните Ви за следните цели:

  • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка;
  • Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера – договори, протоколи, месечни сметки/фактури;
  • Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията;
  • Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
  • Управление на предоставени съгласия;
  • Съгласуване на скици и проекти преди реализация на инвестиционни проекти;
  • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугите;
  • Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
  • Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;
  • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд;
  • Управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство;
  • За удостоверяване на възраст в случай, че такава се изисква по закон за пазаруване онлайн.
  • Осигуряване на телефонна справочна услуга;
  • Предоставяне и актуализиране на услугата телефонен указател;

  В) Телекабел МК обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

  • За включване на Вашето име, фотографии, видео и други форми на Ваше присъствие в рекламни и медийни публикации на Телекабел МК в резултат на участието Ви в томболи и игри, организирани в търговски обекти на Телекабел МК или на наши партньори и/или в социалните мрежи;
  • За получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.
  • Предоставяне на външни кредитни агенции за целите на определяне на кредитен рейтинг и кредитна оценка на клиент и преценка за предоставяне възможност за отложено плащане/лизинг;

  Г) Телекабел МК обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

  • Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – Телекабел МК използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например продължителността на разговорите и техния брой в рамките на определен период, ползвани услуги и изразени предпочитания с цел:

  – отправяне на оферти за предоставяне на нови услуги и/или изменение в условията на вече използвани услуги от клиент, като: предложение за промяна на тарифния план, с включени повече безплатни минути и/или добавяне на допълнителна услуга с цел по-ефективното им използване и оптимизиране на разходите за клиента, както и

  – измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни;

  – подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас и Вашето крайно устройство начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на Телекабел МК;

  • Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на разнообразието от наши продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене.
  • Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – Телекабел МК извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до разработване на нови продукти/тарифни планове, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за Телекабел МК.
  • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – Телекабел МК извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;
  • Изчисляване броя на потребители при телевизионни услуги – Телекабел МК извършва проследяване на гледаемостта на телевизионните канали от своите клиенти за статистически цели;
  • Изпълнение на одит от страна на доставчиците на телевизионно съдържание – във връзка с изпълнение на договорите за доставка на съдържание Телекабел МК
  1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

  3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Телекабел МК – обработват личните Ви данни от името на Телекабел МК или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

  • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;
  • Дистрибутори и агенти на Телекабел МК , които сключват договори с крайни клиенти от името и за сметка на Телекабел МК ;
  • Лица, които по възлагане на Телекабел МК поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
  • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;
  • Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на Телекабел МК .
  • Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;
  • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;
  • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
  • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на Телекабел МК и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
  • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
  • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

  3.2. Други администратори на лични данни, на които Телекабел МК предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

  Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Телекабел МК предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

  Оператори от домейна на преносимостта – при осъществяване процеса по преносимост на номера.

  Цесионери – страна по договори за цесия, с които Телекабел МК прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;

  3.3. Съвместни администратори на лични данни, които съвместно с Телекабел МК определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни

  Кредитни агенции – по време на извършване на кредитна оценка, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложено плащане/лизинг;

  1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно – осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

  Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от Телекабел МК за срок от 6 месеца.

  Телекабел МК може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

  Запис на глас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора;

  Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.

  1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Телекабел МК и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

  5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Телекабел МК информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

  5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

  5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

  ✓ същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

  ✓ оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

  ✓ обработването на данните е признато за незаконно;

  ✓ националното или европейското законодателство изискват това;

  5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

  ✓ при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Телекабел МК да провери точността на данните;

  ✓ установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

  ✓ желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Телекабел МК не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

  ✓ при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

  5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Телекабел МК в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

  а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и

  б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

  5.6. да възразите пред Телекабел МК по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

  Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Телекабел МК ще прекрати обработването им за посочената цел.

  Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Телекабел МК ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

  5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Телекабел МК.

  5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

  В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление във всеки един магазин на Телекабел МК или да отправите желанието си чрез обаждане на телефон *3434 или 034/919 999

  1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Телекабел МК и какви са последиците от това

  За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на Телекабел МК .

  Непредоставянето на следните данни препятства възможността Телекабел МК да сключи договор с Вас:

  • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
  • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Телекабел МК;
  • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
  • данни, събирани при плащане, направено към Телекабел МК – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на Телекабел МК;
  • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията
  1. Политика за „бисквитките“

  Бисквитки

  С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

  Какво представляват бисквитките и защо се използват?

  Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

  Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

  Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

  Видове бисквитки

  Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

  Системно необходими бисквитки

  Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

  Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

  Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

  Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

  Бисквитки за функционалност

  Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

  Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

  Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

  Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

  Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

  Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

  За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

  Деактивиране на бисквитки

  Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

  Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

  Линкове

  Сайт или приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.