Общи условия

  • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕКАБЕЛ МК ЕООД ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА tPLAY.BG

 

1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия уреждат  взаимоотношенията  между „ТЕЛЕКАБЕЛ МК” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112622228, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Сан Стефано“ № 17, телефон за контакт 034919999, email: office@telekabel.bg, и всеки един от регистрираните потребители на достъпните онлайн услуги чрез уебсайта  tplay.bg и поддомейните на уебсайта tplay.bg  или друг уебсайт или приложение, посочени от ТЕЛЕКАБЕЛ МК (наричани по-нататък „Уебсайт“) със съдържанието, което е достъпно на Уебсайта през съответен период от време (наричано по-долу „Услугата/Услугите“).

1.2. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

1.2.1 „Уебсайт/сайт” („website“) е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

 

1.2.2. „tplay.bg” („Сайта”) е уебсайт, който дава възможност на потребителите за ползване на Услугите, предмет на тези Общи условия;

 

1.2.3. “ТЕЛЕКАБЕЛ МК” ЕООД (наричан по-долу „Доставчикът“) е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112622228, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Сан Стефано“ № 17, телефон за контакт 034919999, email:office@telekabel.bg, предоставящо Услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт tplay.bg.

 

1.2.4. „Потребител” е всяко лице, което след регистрация ползва услугите на Доставчика, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством Сайта;

 

1.2.5. „Потребителски профил” е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Доставчика при регистрацията и съхранявана при него, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва Услугите на Сайта, да прекрати ползването на Услугите, да променя паролата си и др.;

 

1.2.6. „Територията“ означава Република България, в изрично посочените по-долу населени места, а именно: Пазарджик, Аканджиево, Алеко Константиново, Баня, Батак, Белово, Бошуля, Братаница,  Бъта, Варвара, Велинград, Величково, Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Габровица, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Голямо Белово, Дебръщица, Долна баня, Драгор, Динката, Добровница, Драгиново, Дъбравите, Елшица, Звъничево, Злокучене,  Ивайло, Калугерово, Капитан Димитриево, Карабунар, Ковачево, гр. Костенец, с. Костенец, Кричим, Левски, Лесичово, Лозен, Ляхово, Мало Конаре, Марица, Мененкьово, Мирянци, Мокрище, Момина Клисура, Момин Проход, Овчеполци, Огняново, Памидово, Паталеница, Панагюрище, Перущица, Пещера, Пищигово, Попинци, Радилово, Радуил, Росен, Сарая, Семчиново, Септември, Сестримо, Симеоновец, Синитово, Стрелча, Съединение, Хаджиево, Црънча, Черногорово, Щърково, Юнаците, гр. Перник, с. Мещица, с. Вискяр, с. Дивотино, гр. Брезник, с. Видрица, с. Гърло, с. Конска, с. Режанци, с. Брезнишки извор, с. Садовик, с. Ребро, с. Бегуновци, с. Ноевци, с. Слаковци, с. Сопица, с. Велковци, с. Палилула, гр. Батановци, с. Черна гора, с. Богданов дол, с. Лесковец, с. Ковачевци, с. Сирищник, с. Светля, с. Косача, гр. Земен, с. Непразненци

 

1.2.7. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

 

1.2.8. „Медиен продукт/предаване” е съвкупност от емисии – филми или самостоятелна част от програмата на лицензиран и/или регистриран радио и/или телевизионен оператор, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудио визуална реализация;

 

1.2.9. „Емисия” е всеки записан епизод, всеки материал от даден медиен продукт.

 

1.2.10 „Медии” са лицензирани и/или регистрирани телевизионни оператори или други носители на права за излъчване в Интернет на телевизионни канали, телевизионни предавания, филми и други медийни продукти. Медиите обединяват отделни предавания/ медийни продукти;

 

1.2.11. „Списък на телевизионните програми” е списъкът с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет; той е обявен на Сайта на Доставчика.

 

1.2.12. „Услугата/Услугите“ е аудиовизуална медийна услуга достъпна чрез webTV или IPTV.

1.3.Тези общи условия (наричани по-долу „Общи условия за ползване„) се прилагат спрямо договор между ТЕЛЕКАБЕЛ МК и физическо лице (наричано по-долу „Потребител„) по отношение на Услугата. Договорът представлява неформален договор, сключен по електронен път и е за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

1.4. Настоящите Общи условия за ползване са приложими към предоставянето на услуга и обвързват ТЕЛЕКАБЕЛ МК и Потребителя. Доставчикът предоставя на Потребителя Услуги посредством Сайта, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на посочените в настоящите Общи условия изисквания. Доставчикът си запазва правото едностранно да разработи и предложи нови услуги или да преустанови предлагането на част или на всички Услуги, като в последния случай се прилагат условията на чл.30

1.5. При първоначалното си регистриране в Сайта, Потребителят се съгласява с Общите условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

1.6. Само физическите лица, навършили 18 години, които пребивават в Република България, могат да сключат договор с ТЕЛЕКАБЕЛ МК за предоставяне на Услугата. ТЕЛЕКАБЕЛ МК, от своя страна, има право да откаже да сключи договор или незабавно да прекрати договор с Потребител, ако Потребителят е извършил нарушение на Общите условия за ползване на ТЕЛЕКАБЕЛ МК. ТЕЛЕКАБЕЛ МК може, вместо да откаже да сключи или да прекрати договор да изиска от Потребителя да предостави гаранция за изпълнение на задълженията си по договора.

1.7. Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в 

сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя.

 

1.8. Чрез поставяне на отметка на интернет страницата  tplay.bg или на поддомейните на  tplay.bg  преди заплащането на такса за ползване на услугата, потребителите дават изричното си съгласие изпълнението на услугата да започне след заплащането на такса за ползване и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, преди изтичане срока за упражняване правото на отказ от договора и потвърждават, че знаят, че по този начин ще загубят правото си на отказ от договора, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

1.9.Приложимите към настоящия момент Общи условия за ползване са налични на Уебсайта. Потребителите приемат, че техните лични данни ще се обработват от ТЕЛЕКАБЕЛ МК в съответствие с приложимата Политика за поверителност, налична на Уебсайта.

2. Обхват на услугата

Територия

2.1. Услугата може да се използва само в Република България, в изрично посочените по-горе в 1.2.6. от тези Общи условия населени места (наричани по-долу „Територията“). 

2.1.1. Услугата предоставя възможност на потребителите за достъп до съответните заглавия единствено за лично ползване и единствено на територията на Република България, в качеството на държава членка на пребиваване по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1128. 

2.1.2. Потребителите могат да използват Услугата и при временно пребиваване в държавите-членки на Европейското икономическо пространство (наричани по-долу „ЕИП“) в съответствие с Регламент 2017/1128 на Европейския парламент и Съвета относно трансграничната преносимост на услугите с онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Европейското икономическо пространство включва държави от ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Когато потребителите влизат в уебсайта или стартират възпроизвеждане на съдържанието, ТЕЛЕКАБЕЛ МК ще провери дали IP адресът на Потребителите се намира в ЕИП. Ако IP адресът на Потребителите е неидентифициран или се намира извън ЕИП, достъпът до Уебсайта няма да бъде осигурен и възпроизвеждането на съдържание ще бъде отказано.

Съдържание

2.2 Посредством Сайта Доставчикът предоставя по безжичен път или по кабел (в зависимост от използваната технология за достъп до Интернет) достъп на неограничен брой лица до медийни продукти и техните издания или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки ПОТРЕБИТЕЛ, освен ако се касае за директно излъчване (на живо) по клауза Медийните продукти и техните издания могат да бъдат телевизионни и радиопредавания, новинарски емисии, филми, видео клипове и други.

2.2.1. Услугите включват само и единствено предоставяне на възможност за еднократно зрително и/или слухово възприемане на конкретно излъчвания/поръчания медиен продукт и неговите издания в Интернет. Излъчването на продуктите се осъществява с помощта на сървър за поточно видео (streaming server), в реално време или на запис, съдържащ се в база данни и извличан при необходимост.

2.2.2. Услуги са също така и други ресурси и продукти, предоставяни от Доставчика срещу заплащане, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги цените и условията на предоставянето им са описани на съответните страници на Сайта.

2.2.3. За в бъдеще ТЕЛЕКАБЕЛ МК може да въведе различни нива на Услугата с различно ценообразуване. Ако се въвеждат различни нива, потребителите ще могат да се абонират за ниво на услугата по техен избор.

Абонамент

2.3 Срещу заплащане на месечна такса Потребителят може да се абонира и да получи достъп до пълното съдържание на Услугата или избрано ниво на Услугата, ако е налично.

2.4 ТЕЛЕКАБЕЛ МК може да предлага Услугата без такса за ограничен период при условия, посочени в офертата и договора и определи по свое усмотрение (наричан по-долу „Пробен период„). Потребителят може да реши да прекрати Услугата по всяко време през Пробния период, без да е необходимо да плаща за Услугата. ТЕЛЕКАБЕЛ МК не начислява никакви такси по време на Пробния период.

2.5 Ако ТЕЛЕКАБЕЛ МК предлага Пробен период, Потребителите, които отговарят на условията, могат да използват само един Пробен период в рамките на дванадесет (12) последователни месеца. Правото на Пробен период може да бъде проверено от ТЕЛЕКАБЕЛ МК въз основа на данни, предоставени от Потребителя, включително, но не само имейл адрес, начин на плащане и / или идентификационни устройства, регистрирани в профила, за да се предотврати злоупотреба с Пробния период. В случай, че ТЕЛЕКАБЕЛ МК подозира злоупотреба с Пробния период или неговите условия, ТЕЛЕКАБЕЛ МК може незабавно да предприеме мерки за предотвратяване на такава злоупотреба, включително прекратяване на договора.

2.6. Ако Потребителят не е прекратил договора по време на Пробния период, Пробният период автоматично и без предизвестие до Потребителя се трансформира в стандартен абонамент, за който Потребителят трябва да заплати стандартната абонаментна такса. Ако Потребителят не желае да бъде плащащ Потребител, то той трябва да прекрати договора по време на Пробния период. Крайната дата на Пробния период ще бъде достъпна за Потребителя в потребителския профил непрекъснато.

3. Използване на Услугата

За да може да ползва Услугата, Потребителят трябва да регистрира свой потребителски профил на Уебсайта (вж. по-нататък раздел 4), да има достъп до оборудване, системи и връзки в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 5) , а след изтичане на евентуалния Пробен период или Промоционален период, да направи плащане в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 6). Допълнително са въведени някои технически мерки за защита срещу нерегламентирано използване на Услугата, като копиране, използване извън Територията и ЕИП и по-нататъшно разпространение на съдържанието на Услугата.

4. Регистрация, потребителско име и парола

4.1. Регистрацията на потребителски профил трябва да се извърши на уебсайта  tplay.bg и поддомейните на уебсайта  tplay.bg или друг уебсайт или приложение, посочени от ТЕЛЕКАБЕЛ МК със съдържанието, което е достъпно на Уебсайта през съответен период от време, като се използва кредитна / дебитна карта, издадена от банка в Република България или друг начин на плащане, наличен на Уебсайта. Потребителите, които имат постоянно пребиваване в Република България и са физически присъстват в страната си на пребиваване по време на регистрацията, могат да регистрират профил, за да получат достъп до Услугата. Когато Потребителят регистрира профил, ТЕЛЕКАБЕЛ МК ще провери дали методът за плащане на Потребителя е издаден в Република България и дали IP адресът на Потребителя се намира в същата страна. Ако IP адресът на Потребителя е неидентифициран или се намира в друга държава, различна от Република България или ако начинът на плащане на Потребителя е издаден в страна извън Република България, достъпът до Услугата няма да бъде предоставен.

 

4.2. Потребителят е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. При регистрация Потребителят може да предостави информация само относно метода на плащане, който е избрал. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Потребителят ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Потребителят е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

4.3. В зависимост от избрания начин на плащане, при регистрация от Потребителя се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, парола, номер на кредитна/дебитна карта, CVV/CCV  код и валидност на кредитната/дебитна карта, име на притежателя на картата, данни, свързани с избор на начин на плащане, например данните за сметка на съответния доставчик на плащане или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на регистрацията (наричани по-нататък „Данни за достъп„). Данните за достъп на Потребителя са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Потребителят съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Потребителят носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез потребителския му профил.

4.4. Ако Потребителят има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми ТЕЛЕКАБЕЛ МК за това и да промени паролата си. В случай, че ТЕЛЕКАБЕЛ МК има основание да счита, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право незабавно да прекрати договора в съответствие с раздел 12.4.

4.5. ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право по всяко време да поиска от Потребителя да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата.

4.6. Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

4.7. При първоначалното си регистриране в Сайта, Потребителят се съгласява с Общите условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

 

4.8. При регистрацията по ал.1, Доставчикът изисква от Потребителя да декларира, че е навършил 18 г. 

 

4.9. Доставчикът не допуска съзнателно регистрация за ползване на услугата от потребители под 18 г. 

 

4.10. Ако упражняващия родителски права родител или настойника на лице под 14 г. знае, че то има регистрация за ползване на услугата и е предоставило свои лични данни, той трябва незабавно да информира Доставчика, и дали е съгласен или не, като в последния случай регистрацията автоматично се прекратява. Ако Доставчикът установи, че лице под 14 г. е предоставило свои лични данни, данните ще бъдат унищожени, освен ако упражняващия родителски права родител или настойника на малолетното лице е дал изрично съгласие Доставчикът да обработва личните данни на детето за регистрация и ползване на услугата.

 

4.11. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по него се счита лицето, от чието име са заплатени Услугите (при платени услуги) или лицето, което преимуществено е ползвало Услугите (при безплатно ползване на услугите).

5. Оборудване и др.

5.1. За да използва Услугата, Потребителят трябва да притежава необходимите и одобрени системи, свързване и оборудване.

5.2. ТЕЛЕКАБЕЛ МК не предоставя собствен софтуер и не носи отговорност за софтуера на трети страни и неговите актуализации.

5.3. Услугата изисква Потребителят да има достъп до необходимата интернет връзка. Потребителят носи отговорност за всички разходи, свързани с такава връзка, включително разходите за трафик на данни, независимо от това къде в рамките на Територията (вж. По-горе раздел 2.1) Потребителят използва Услугата. 

5.4. ТЕЛЕКАБЕЛ МК не предоставя свои собствени устройства и не поема никаква отговорност за функционирането на одобреното устройство или за неговата непрекъсната съвместимост с Услугата и нейните актуализации.

5.5. Потребителят има право да използва и регистрира Услугата на до четири (4)  устройства едновременно, включващи компютри, мобилни телефони, таблети или други устройства. Освен ако ТЕЛЕКАБЕЛ МК не е определило друго, Услугата може да бъде стриймвана едновременно най-много на четири (4) регистрирани устройства.

5.6. Доколкото е позволено от приложимото право, ТЕЛЕКАБЕЛ МК не носи отговорност за невъзможността на Потребителя да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи , електроника или комуникации, които са извън контрола на ТЕЛЕКАБЕЛ МК.

6. Такси и плащане

6.1. Таксите за Услугата се заплащат в съответствие с актуалните приложими цени, публикувани на Уебсайта. Приложимите такси ще бъдат на разположение на Потребителя, който ще може да се запознае с тях преди сключването на договора, като процедурата по регистрация предвижда изрично потвърждение от Потребителя, че той е наясно, че поръчката е обвързана със задължението за заплащане на цената. Ако цената е определена в евро и методът на плащане, използван за плащането, предполага плащане в местна валута, приложимия валутен курс се определя от съответната банка (или от доставчика на платежни услуги). ТЕЛЕКАБЕЛ МК не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Моля, свържете се с избрания доставчик на платежни услуги за повече подробности.

6.2. В случай че Потребителят не отговаря на условията за Пробен период или Промоционален период, първото плащане на абонаментната такса се извършва на датата, на която Потребителят е сключил договора, след което плащанията на абонаментната такса на ТЕЛЕКАБЕЛ МК за следващия месец се извършва авансово всеки месец на една и съща дата, съответстваща на деня, в който Потребителят е сключил договора за Услугата. Ако този ден не съществува в даден месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.

6.3. Потребителят може да извърши плащане на таксата чрез всеки от начините за плащане предлагани от ТЕЛЕКАБЕЛ МК на Уебсайта, Потребителят се съгласява да подпише необходимите документи и на всяка падежна дата да поддържа в наличност достатъчно средства за заплащане на Услугата чрез избраните начини на плащане.

6.4. Ако на Потребителя бъде предоставен Пробен период или Промоционален период, за него такса не се дължи. Първата такса за ползване на Услугата се начислява на първия ден след края на Пробния период или на Промоционалния период (при условие че Потребителят не е прекратил договора преди края на Пробния период или на Промоционалния период), а след това на същия ден всеки следващ месец. Ако този ден не съществува в дадения месец, последният ден от съответния календарен месец е датата на плащането.

6.5. Ако Потребителят не поддържа в наличност достатъчно средства на датата на падежа за плащане, ТЕЛЕКАБЕЛ МК ще изпрати уведомление за “неуспешно плащане”, чрез електронна поща, изпратена на електронния адрес, предоставен от Потребителя и ТЕЛЕКАБЕЛ МК ще се опита отново да изтегли таксата – не повече от пет (5) пъти – от кредитната или дебитната карта на Потребителя.

6.6. Ако плащането не бъде извършено навреме, ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право да преустанови или ограничи достъпа на Потребителя до Услугата незабавно. 

6.7. С всяка заявка за услуга, Потребителят заплаща цената на избраната от него услуга. Всички разплащания  се извършват по някой от следните начини съгласно указанията, посочени в Сайта:

6.7.1.С дебитна или кредитна карта на интернет страницата https://telekabelonline.bg/;

 

6.7.2. С дебитна или кредитна карта през системата на eРay – съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg;

 

6.7.3. В брой в представителство на „Изипей“ АД – съобразно условията за извършване на плащания чрез „Изипей” АД“, достъпни на www.easypay.bg;

 

6.7.4. В брой във всеки търговски офис на Телекабел АД;

 

6.7.4. По друг, посочен на Уебсайта, начин.

 

6.8. Цените за отделните услуги и абонаментни планове са надлежно и подробно описани и обозначени на съответните места на Уебсайта и са включени в Ценовата листа на предоставяните Услуги.

 

6.9. Цените на някои или на всички Услуги са обект на едностранно актуализиране от страна на Доставчика. Доставчикът може едностранно да измени Ценовата листа на предоставяните Услуги. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика. 

 

6.10. Последващо изменение в цените не засяга правата на ПОТРЕБИТЕЛ, който вече е платил цената за определен период.

7. Използване на Услугата

7.1. Потребителят може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Потребителят няма право – и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното:

(а) да използва Услугата за търговска или обществена цел;

(б) да използва Услугата за незаконна или неподходяща цел;

(в) да копира / възпроизвежда, отдава под наем, продава, излъчва или по друг начин разпространява, редактира или в друга форма прехвърля или адаптира съдържание на Услугата;

(г) да заобикаля, променя, премахва, преправя или по някакъв друг начин манипулира сигурността, криптирането или друга технология или софтуер, които са част от Услугата; или

(д) по друг начин да използва Услугата в нарушение на законите за авторските права, други закони или тези Общи условия.

(е) да използва Услугата извън Територията, изрично в 2.1 от тези Общи условия

7.2. Услугата може да се използва само в рамките на Територията и в съответствие с раздел 2.1 от тези Общи условия в рамките на ЕИП. Потребителят няма право по какъвто и да е начин лично или като насърчава, улеснява или принуждава трета страна да използва или да се опитва да използва Услугата извън Територията или при настоящите условия извън ЕИП.

7.3. Използването на Услугата в нарушение на този раздел 7 се счита за съществено нарушение на договора, което може да доведе до незабавно прекратяване на услугата от ТЕЛЕКАБЕЛ МК (вж. по-нататък раздел 12).

8. Използване на Услугата от непълнолетни лица

8.1. Услугата може да съдържа материали, които се смятат за неподходящи за непълнолетни лица и които могат да бъдат възприети от другите като неприлични или смущаващи.

8.2. Услугата не е предназначена за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

8.3. За достъп до Услугата или определено съдържание може да се изисква парола, ПИН код или други подобни средства. 

 

  1. Изменения

9.1. Потребителят изрично приема и се съгласява, че ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право да променя в разумна степен таксите и другите клаузи на Общите условия за ползване. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Потребителя, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на всяка промяна. Във връзка с въвеждането на такива промени Потребителят има право да прекрати договора, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. ТЕЛЕКАБЕЛ МК информира Потребителя в електронното съобщение за това негово право да прекрати договора. Ако Потребителят не прекрати договора преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Потребителят е приел промяната.

9.2. Потребителят изрично приема и се съгласява, че ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право в разумна степен да прави значителни промени в съдържанието (в случай, че такова е налично), обхванато от Услугата. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Потребителя, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. Във връзка с въвеждането на такава значителна промяна Потребителят има право да прекрати договора, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. ТЕЛЕКАБЕЛ МК информира потребителя в електронното съобщение за това негово право да прекрати договора. Ако Потребителят не прекрати договора преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Потребителят е приел промяната.

9.3. За целите на раздел 9.2 промяна, която се отнася до съдържанието, е значителна, когато обемът на съдържанието, обхванато от Услугата, е драстично намален или общото разположение на съдържанието е значително променено. Изтичането или прекратяването на лиценза за определена програма или сериал, или решението да не се продуцират или включват допълнителни сезони на даден сериал, не се считат за значителна промяна. Значителна промяна е само такава промяна, която ще доведе до значително намаляване на броя на заглавията на филмите и/или сериалите, включени в Услугата. Значително намаляване означава намаляване с 50% или повече на броя заглавията на филмите и/или сериалите спрямо общото съдържание, обхванато от Услугата.

9.4. Информация за промените, описани по-горе, ще бъде предоставена на Потребителите в съответствие с раздел 11 по-долу.

  1. Права и задължения на страните

 

10.1. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с Доставчика може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

 

10.2. За всяка отделна Услуга Доставчикът определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка услуга.

 

10.3. Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

 

(а). да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило закон.

 

(б). да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

(в). да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

 

(г). да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на Услугите;

 

(д). да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

 

(ж). да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

 

10.4. Доставчикът може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други Интернет страници и ресурси. Доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължението и не контролира тези Интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

10.5. Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

11. Информация за клиентите

11.1 ТЕЛЕКАБЕЛ МК може да изпраща уведомления до Потребителя чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.

11.2. Потребителят е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че ТЕЛЕКАБЕЛ МК е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Потребителя, независимо дали този адрес се използва от Потребителя или е неизползваем по други причини.

 

12. Срок на договора и прекратяване

12.1. Споразуменията за абонамент за Услугата се сключват за период от един (1) месец и автоматично се удължават с по още един (1) месец, докато Потребителят или ТЕЛЕКАБЕЛ МК не прекратят договора съгласно настоящите Условия за ползване. Ако на Потребителя е предоставено правото да ползва Пробен или промоционален период по реда на раздел 2.4, абонаментният период започва да тече от първия ден на Пробния период или на Промоционалния период, както е приложимо, и продължава за периода, равен на Пробния период и/или на Промоционалния период, както е приложимо, и автоматично се удължава за период от един (1) месец, докато Потребителят или ТЕЛЕКАБЕЛ МК прекрати договора съгласно настоящите Общи условия за ползване.

12.2. Ако ТЕЛЕКАБЕЛ МК желае да прекрати договора, ТЕЛЕКАБЕЛ МК уведомява Потребителя по имейл или по пощата. В съответствие с клауза 12.1 договора се счита прекратено с изтичане на текущия месец от едномесечния срок на договора.

12.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на услугите и да прекрати договора за в бъдеще чрез изпращане на писмено известие до Доставчика или като спре да плаща услугата за бъдещ период.

 

12.4. В случай на разваляне на договора от страна на Потребителя поради непредоставяне на услугите от Доставчика поради умисъл, груба небрежност, поради преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на Сайта, всички предварително платени от Потребителя и неусвоени суми му се възстановяват.

12.5. В съответствие с предвиденото по-горе, ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право да прекрати договора с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпна за Потребителя, в който и да е от случаите:

(a) Потребителят забави плащане за период от не по-малко от двадесет и четири (24) часа;

(б) има основателни причини да се приеме, че Потребителят е неплатежоспособен;

(в) Потребителят злоупотреби с Пробния период или с Промоционалния период или неговите условия;

(г) има неразрешено използване на Услугата или съществуват разумни основания да се предположи, че се осъществява такова неразрешено използване ;

(д) Потребителят се е опитал да използва Пробен период повече от веднъж, през последователен период от дванадесет (12) месеца; или

(е) В случай на неизпълнение на задълженията свързани с интелектуалната собственост, използване на злонамерен софтуер и злоумишлени действия описани в настоящите Общи условия 

(ж) Потребителят е извършил друго съществено нарушение на договора или е нарушил договора повторно.

13. Права на интелектуална собственост

13.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на Сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и/или разпространение на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

13.2. Потребителят на Услугите няма право да използва услугите, съхранява, записва, разпространява, възпроизвежда, публикува, излъчва, копира, презаписва, извършва даунлоад (download), предава, препредава или да извършва каквито и да е било други деяния, с които може да накърни каквито и да е било имуществени и неимуществени права и интереси на Доставчика и на носителя на авторските и сродните на тях права върху медийните продукти и техните емисии- предмет на Услугите.

13.3. Материалите на Уебсайта и съдържанието на Услугата са защитени от закона за авторското право, търговските марки и/или други закони за защита на интелектуалната собственост. договора с ТЕЛЕКАБЕЛ МК по никакъв начин не води до прехвърляне на Потребителя на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.

14. Сигурност

14.1. Потребителят няма право да извършва каквито и да било действия, които биха довели до нефункциониране, претоварване, повреда или смущение на Услугата или Уебсайта. Потребителят няма право да възпрепятства използването на Услугата от друг Потребител.

14.2. Потребителят няма право да извършва действия с цел осъществяване на неоторизиран достъп до мрежи, компютърни системи, съдържание или информация, свързани с Уебсайта или Услугата. Нарушенията на тази разпоредба ще се считат за съществено нарушение на договора, което, наред с другите последици, може да доведе до прекратяване на договора с незабавен ефект (вж. допълнително Раздел 12).

15. Ограничаване на отговорността, смущения и прекъсвания

15.1. Потребителят е длъжен да уведоми ТЕЛЕКАБЕЛ МК за всякакви прекъсвания, смущения и други неизправности възможно най-скоро, но във всички случаи не по-късно от седем дни след тяхното възникване, за да има право на обезщетение по реда на Раздел 15.2 от настоящите Общи условия. ТЕЛЕКАБЕЛ МК не носи отговорност за неизправности в Услугата, които са извън контрола на ТЕЛЕКАБЕЛ МК в съответствие с раздел 5.6 по-горе, или други неизправности, дължащи се на използването от Потребителя на оборудване, което не е одобрено или които са резултат на небрежност от страна на Потребителя, или  трета страна.

15.2. По отношение на такива смущения, прекъсвания и други неизправности, за които ТЕЛЕКАБЕЛ МК носи отговорност съгласно раздел 15.1 и които водят до невъзможност за използване на Услугата за повече от 24 (двадесет и четири) часа непрекъснато, Потребителите, които изрично заявят претенцията си, имат право да получат пропорционално намаление на таксата. Ако смущенията, прекъсванията и другите неизправности, за които ТЕЛЕКАБЕЛ МК носи отговорност съгласно раздел 15.1., водят до това, че Услугата е неизползваема за период, по-дълъг от три последователни дни или десет дни през всеки календарен месец, Потребителят може да прекрати договора със задна дата, считано от последната дата на плащане (фактуриране) („Дата на прекратяване“) и да поиска възстановяване на месечната абонаментна такса, платена за месеца след Датата на прекратяване. 

15.3. Потребителите нямат право на обезщетение за смущения, прекъсвания и други неизправности, влияещи на Услугата, които се дължат на поддръжка. ТЕЛЕКАБЕЛ МК информира Потребителите, че съществуват три вида поддръжка:

Месечна планирана поддръжка: Провежда се един ден в месеца между 01:00 AM – 05:00 AM CEST (Централноевропейско лятно време).

Непланирана поддръжка: Може да се извърши между 01:00 AM – 05:00 AM CEST, ако е необходимо от оперативна гледна точка.

Аварийна поддръжка: Може да се извърши по всяко време, в случай че има спешен технически проблем, който би повлиял съществено на доставката на Услугата. Ако Аварийната поддръжка продължава повече от 24 часа без прекъсване, отговорността на ТЕЛЕКАБЕЛ МК се урежда от Раздел 15.2 от настоящите Условия, освен ако Аварийната поддръжка не се налага от обстоятелства, които са извън контрола на ТЕЛЕКАБЕЛ МК. 

По време на всички 3 вида поддръжки услугата може да не е достъпна.

15.4. Искания на Потребител за изплащане на обезщетение се изпращат на координатите за контакт, посочени в раздел 1 от настоящите Условия. Исканията съдържат името на Потребителя, описание на неизправностите на Услугата и периода на тяхната продължителност, както и материално доказателство за тези неизправности (ако се изисква от ТЕЛЕКАБЕЛ МК). ТЕЛЕКАБЕЛ МК може да поиска допълнителна информация, необходима за идентифициране на Потребителя, определяне на размера на обезщетението и за уреждане на претенцията.

15.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

15.6. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на компютърната информационна система или сървъра. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.

 

15.7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за невъзможност за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

15.8. Доставчикът не гарантира, че предоставяните безвъзмездно услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, свързани с предоставяните безплатно услуги.

 

15.9. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

16. Задължение за обезщетяване

Потребителят се съгласява да предпази и обезщети ТЕЛЕКАБЕЛ МК, неговите дъщерни дружества, служители, членове на борда и лицензодатели за всякакви загуби, разходи или искове, възникнали в резултат на или във връзка с нарушаване на договора, приложимите закони или на правата на трети страни от страна на Потребителя.

17. Прехвърляне на права

ТЕЛЕКАБЕЛ МК има право, с предварителното съгласие на Потребителя, да прехвърли своите права и задължения по договора на друго дружество от същата група или на трета страна, за която разумно може да се очаква, че ще изпълни задълженията си по договора по задоволителен начин. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по договора с предварителното съгласие на ТЕЛЕКАБЕЛ МК.

18. Връзки от Уебсайта

Уебсайтът може да съдържа връзки (линкове) към други уеб сайтове, управлявани от трети страни. ТЕЛЕКАБЕЛ МК не контролира и не поема никаква отговорност за такива връзки или съдържанието на такива уеб сайтове. Потребителят използва на свой собствен риск такива уеб сайтове.

19. Отказ от права

Ако ТЕЛЕКАБЕЛ МК не упражни свое право, произтичащо от договора или се въздържи от предприемане на действия срещу нарушаването на договора от Потребителя, това не се счита за допускане на нарушението или бъдещи подобни нарушения и в никакъв случай няма да засегне правата на ТЕЛЕКАБЕЛ МК по договора.

20. Жалби и спорове

20.1. Ако Потребителят по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с ТЕЛЕКАБЕЛ МК, използвайки данните за контакт, посочени в Раздел 1, или други данни за контакт, ако са налични на Уебсайта.

20.2. Потребителят и ТЕЛЕКАБЕЛ МК трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от договора, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. договора се подчинява на разпоредбите на българското законодателство, освен ако не е предвидено друго в него. Като потребител Вие имате определени потребителски права съгласно българското законодателство. Като потребител, преди да подадете жалба до компетентния съд, Вие имате право (а) да сезирате Комисията за защита на потребителите, в качеството й на компетентен орган за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове. 

  1. Злонамерен софтуер

 

21.1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

21.2. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

21.3. При неспазване на изискванията на този член, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

 

  1. Защита на лични данни

 

22.1. Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Доставчика за целите на предоставяне на услугата, като за предоставянето на услугата  Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, три имена, и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по раздел 4 или по друг начин при ползването на услугата, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

22.2. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политика за защита на личните данни на “Телекабел МК” ЕООД, която е публикувана на интернет страницата на www.telekabel.bg.

22.3. Доставчикът може да предоставя на носителите на права върху медийните продукти, предоставяни чрез Сайта, само обобщена информация относно използването на техните продукти, като тази информация не включва лични данни на отделните Потребители.

 

  1. Заключителни разпоредби

 

23.1. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

23.2. В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

23.3. За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, сключените въз основа на тях договори и тяхното изпълнение, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд.